Dobijena građevinska dozvola za objekat SAVADA 3

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda - Sektor za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske poslove za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure, postupajući po zahtevu NEIMAR-V a.d. iz Beograda,Ul.kneginje Zorke 2 i „MV- SISTEM CO. d.o.o. iz Beograda, donosi

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

ODOBRAVA SE investitorima NEIMAR-V a.d. iz Beograda,Ul.kneginje Zorke 2 PIB 101030173 i „MV-SISTEM CO. d.o.o. iz Beograda, Bulevar Oslobođenja 89, PIB 100134277, izgradnja stambeno-poslovnog objekta - lamele (L1, L2, L3 i L4), na katastarskoj parceli 6841 KO Novi Beograd, u Beogradu u ulici Tošin bunar, spratnosti od 2Po+P do 2Po+P+9+Ps, bruto razvijene građevinske površine 26.302,30m² (ukupne bruto površine objekta 38.496,66m²), sa 222 ﴾dvesta dvadeset dve﴿ stambene jedinice, 52 ﴾pedeset dva﴿ lokala u nivou prizemlja i prvog sprata, 7 ﴾sedam﴿ magacina u podzemnim nivoima i 330 ﴾trista trideset﴿ parking mesta, od čega je 313 ﴾trista trinaest﴿ parking mesta u podzemnoj dvoetažnoj garaži i 17 ﴾sedamnaest﴿ parking mesta na otvorenim parking prostorima. Kolski pristup predmetnoj katastarskoj parceli i planiranom objektu ostvaren je iz saobraćajnice S1, preko internih saobraćajnih površina na parceli.