Dobijena građevinska dozvola za objekat Gramšijeva

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, Sektor za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske poslove u postupku objedinjene procedure, Odeljenje za građevinske poslove za objekte BRGP preko 800 m2, postupajući po usaglašenom zahtevu investitora „NEIMAR V“ a.d iz Beograda, izdaje se:

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

ODOBRAVA SE investitoru „NEIMAR V“ a.d iz Beograda, ul. Kneginje Zorke broj 2, PIB 101030173, izvođenje radova na rekonstrukciji, sanaciji, nadgradnji i dogradnji zgrade poslovnih usluga, spratnosti P+1,na katastarskoj parceli broj 225/2 KO Novi Beograd, površine 2800m2, kojima se formira stambeno-poslovni objekat sa dve lamele L1 i L2, spratnosti Po+Su+P+5 prema Gramšijevoj ulici (L1) i spratnosti 2Po+P+5 prema ulici Klare Cetkin (L2), kategorije „V“, sa ukupno 55 (pedeset pet) stambenih jedinica, 7 (sedam) poslovnih prostora, od čega je lamela L1, sa 33 (trideset tri) stambene jedinice i 5 (pet) poslovnih prostora, lamela L2, sa ukupno 22 (dvadeset dve) stambene jedinice i sa 2 (dva) poslovna prostora, i ukupno 75 (sedamdeset pet) parking mesta u okviru dve podzemne garaže od čega je 45 (četrdesetpet) parking mesta u okviru garaže 1, i 30 (tridesest) parking mesta u okviru garaže 2. Ukupna neto površina planiranog objekta iznosi 8.584,72m2. Kolski i pešački pristup objektu je iz ulica Gramšijeve i Klare Cetkin.